0514 56 60 09 06 833 371 94
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Athomecampers, hierna te noemen: “Verkoper”, en een Koper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de Koper zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.De verschuldigde BPM is slechts inbegrepen indien dit expliciet in de aanbieding of offerte is vermeld.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft en hiermee alsnog binnen één week na door Koper gedane aanbod schriftelijk instemt.


Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;prijsverhoging

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Verkoper is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de met deze voorafgaande fase gemoeide verschuldigde kosten heeft voldaan.
 5. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Verkoper zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Verkoper gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Verkoper op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Verkoper een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Verkoper onder navolgende omstandigheden niet gerechtigd tot verhoging van de prijs binnen 3 maanden na datum van overeenkomst. Na voornoemde termijn is dit wel mogelijk.
 11. Indien de prijsverhoging voortvloeit tengevolge van wijzigingen in belastingen en/of accijnzen kunnen deze door Verkoper te allen tijde in de overeengekomen overeenkomst worden doorberekend.
 12. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Verkoper alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 13. Bij levering en/of aanbrenging van accessoires en bij opdrachten voor reparaties is de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs meer dan 20 % wordt overschreden of dreigt te worden overschrijden dan dient de Verkoper contact met de Koper op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De Koper is in dit geval gerechtigd de opdracht in te trekken onder schadeloosstelling van de Verkoper voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de Koper de verplichtingen die voortvloeien uit de bij verkoop gesloten overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen; de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden; indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Deze schade wordt bepaald op een bedrag gelijk aan minimaal 10% van de tussen Koper en Verkoper overeengekomen koopprijs, incl. BTW. Deze schade is direct opeisbaar.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verkoper, zal Verkoper in overleg met de Koper zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening gebracht. Verkoper zal de Koper zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Verkoper genoemde termijn te voldoen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden vóór of bij aflevering van het gekochte, op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verkoper aangegeven.
 2. Bij betaling van herstel of reparaties op verzoek van de Koper geldt een termijn van 14 dagen na facturering door Verkoper.
 3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Deze garantie is niet af fabriekgemonteerde accessoires welke tijdens de leveringaanwezig zijn. Reparatie of vervanging van onderdelen ten behoeve van normaal gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de Verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen ook niet onder garantie. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor de situatie welke zich het eerst voordoet; een aaneengesloten periode van 3 maanden na levering, of 4000 afgelegde kilometers, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen eventuele kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- , verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, hagel of temperaturen) et cetera. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in het bedrijf van de Verkoper of in diens opdracht zijn verricht. Ook bestaat er geen aanspraak op garantie bij schade, ontstaan bij verhuur of door deelname aan snelheidswedstrijden, snelheidsproeven en bij dronkenschap.
 4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling
 6. Indien vaststaat dat een zaak niet conform de afgesproken kwaliteit is geleverd en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan herstellen. Indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, zal Verkoper, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, het geleverde vervangen, of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel – na ontvangst van een factuur van Koper van het bedrijf dat de schade met voorafgaande instemming van Verkoper heeft hersteld, een passende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
 8. Garantie beperkt zich tot de vervangen onderdelen en geldt niet bij uitgevoerde noodreparaties. De garantie strekt zich ook niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen welke Verdere kosten heruit ook voor de Koper mochten ontstaan. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor reis- en/of verblijfskosten of kosten van repatriëring die binnen de garantieperiode als gevolg van een op zich onder de garantie vallend gebrek zijn ontstaan.
 9. Aanspraken op de garantie vervallen indien Verkoper niet in de gelegenheid wordt/ is gesteld de geconstateerde gebreken alsnog te (doen) verhelpen of als derden zonder voorkennis of toestemming van Verkoper werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.
 10. Het hiervoor onder 10. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is, Koper en Verkoper hiervan per telefoon of e-mail vooraf hebben geïnformeerd en Koper van Verkoper de goedkeuring heeft gekregen ter plekke opdracht te geven tot herstel. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van herstel plaats op basis van het prijspeil zoals deze van reparatie in het bedrijf van Verkoper geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk kosten.
 11. Indien Verkoper heeft ingestemd met het wijzigen van de ingangsdatum van de garantie en dit heeft omschreven op de factuur, dan is Koper verplicht om de camper op de dag van ingebruikname te laten schouwen op de bedrijfslocatie van Verkoper te Rutten.


Artikel 9 Verkoop met inruil

 1. Indien koop van een kampeerauto of andere zaak plaatsvindt tegen inruil van een gebruikte kampeerauto of andere zaak en de Koper in afwachting van de levering de in te ruilen kampeerauto of andere zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde eerst eigendom van Verkoper nadat de feitelijke overdracht heeft plaatsgevonden. Zolang de Koper het in te ruilen object blijft gebruiken, gebeurt dit geheel voor zijn rekening en risico. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, inclusief bijvoorbeeld het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.
 2. Op het moment van de feitelijke inruil vindt een inspectie plaats en beoordeelt Verkoper of
 3. de ingeruilde kampeerauto of andere zaak zich nog in de staat bevindt zoals door Koper schriftelijk of via e-mail is omschreven of waarin het zich bevond op het moment van vaststellen van de inruilprijs.
 4. Indien dit niet het geval is heeft Verkoper het recht de inruilprijs aan te passen. Indien de inruilsom wordt verlaagd met meer dan 10% heeft de Koper hierop het recht de koop te ontbinden.
 5. In geval van voorafgaand punt 3. heeft de Verkoper recht op een vergoeding van de gemaakte kosten die is vastgesteld op 1% van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid alleen beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 5. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 6. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, extra reis en/of verblijfkosten, gederfd vakantiegenot, boekingen waarvan Koper geen gebruik kan maken en eventuele annuleringskosten.
 8. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval slechts beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper.


Artikel 11 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, twee jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

Artikel 13 Vrijwaring

 1. De Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
 2. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Verkoper.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.